MADDE 1 :
TARAFLAR
1) “HİZMET SUNAN ”  hakkında;
      TİCARİ ÜNVAN             : T.C. PATENT ve MARKA KURUMU
                                                 Marka No: 2019 16295  Deka TÜRKİYE’NİN HOCALARI Ticaret Hizmet Marka Tesciline sahip
                                                 Deka Eğitim Hizmetleri Basın Yayın İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.
      ADRES                             : Hosnudiye mah.İsmet İnönü 1 cad.No:30 ESKİŞEHİR
      MERSİS NUMARASI     : ....
      TELEFON  NO                : (0222) 202 00 38
      FAKS NO                         : ...
      E-MAİL                            : [email protected]

2) “ALICI” hakkında;
Türkiyenin Hocaları (Deka Eğitim Hizmetleri Basın Yayın İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.) tarafından sunulan hizmeti satın alma iradesi ile belirlenen ödemeyi yapan gerçek kişi veya tüzel kişiliğe sahip  ALICI’nın, ödeme esnasında belirttiği isim, ticari ünvan, adres ve iletişim bilgileri asıldır.Sözleşme kapsamında yer alan tüm hususlar, ALICI’nın  belirttiği bilgiler üzerinden yürütülecektir.

MADDE 2 :
TEBLİGAT ADRESLERİ
1) Deka Eğitim Hiz. Basın Yayın İnş.ve Tic.Ltd.Şti   : Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü  1 Cad. No:30 Tepebaşı Eskişehir
2) Alıcı taraf ödeme esnasında belirttiği adresinin tebligat adresi olarak kullanılacağını kabul ve taahhüt eder.
Tarafların bu sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar, yek diğerine ulaşmasa dahi  hukuken geçerli bir tebliğin tüm sonuçlarını doğuracaktır.

MADDE 3:
SÖZLEŞME KONUSU
HİZMET SUNAN tarafından konu /ders/eğitim içeriğine sahip, anında ifa edilebilir video düzenlemelerinin satışa sunulması, ALICI tarafından, işbu sözleşmede belirtilen hizmet ve satın alma bedellerinin HİZMET SUNAN’ın belirttiği şekilde  ödenmesi ve  bu doğrultuda 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 4 :
SÖZLEŞME ŞARTLARI
1)İşbu sözleşme konusu satışa sunulan hizmet, konu/ders/eğitim içeriğine sahip anında ifa edilebilir video düzenlemeleridir.ALICI, HİZMET SUNAN tarafından satılan hizmetin temel niteliklerini bilerek satın alma iradesini gösterdiğini kabul ve beyan eder.Aynı zamanda  ALICI satışa konu hizmetin, satış  bedelinin, satış  bedelinin ödeme şeklinin, ödeme yapılabilecek kredi kartı ve Bankaların, satış bedeline  dahil edilen vergiler ve miktarlarının, satın aldığı hizmete ilişkin her türlü bilgilendirmenin, cayma hakkı bilgilendirmesinin HİZMET SUNAN tarafından eksiksiz olarak yapıldığını ön bilgileri dijital ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Hizmetin başlangıcının, ALICI tarafından, satışa sunulan hizmete ilişkin ön bilgilendirme formunun onaylanması, HİZMET SUNAN tarafından belirlenen ödeme şekline uygun olarak ödeme yapılması ile oluşacağını ALICI kabul ve beyan eder.

2) ALICI,ön bilgilendirme formunda yer alan ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünün HİZMET SUNAN tarafından eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder. Bu doğrultuda, verilen hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatının niteliği itibariyle önceden hesaplanamadığı hallerde, verilen hizmete ilişkin oluşabilecek ek masrafların ALICI tarafından ödeneceğini kabul ve taahhüt eder.

3)Sözleşme konusu hizmet konusunda  taraflar arasındaki yazışmalar, işbu sözleşme kapsamında yer alan HİZMET SUNAN‘ın belirttiği e-mail adresi üzerinden yapılacak olup, oluşabilecek anlaşmazlıklarda bu yazışmaların Yargı Mercii’nde delil olarak kullanılabileceği  taraflar arasında kabul olunur.

4) ALICI, siparişi onaylamadan hemen önce, HİZMET SUNAN tarafından, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği bilgilendirmesinin açık ve anlaşılır biçimde yapıldığını, verilen sipariş doğrultusunda kendisinin sipariş ile bağlı olduğunu kabul ve beyan eder.

5)HİZMET SUNAN tarafından hazırlanarak satışa sunulan sözleşme konusu  hizmet, ALICI’nın ön bilgilendirme formunu okuyarak işbu mesafeli sözleşmeyi imzalaması/onaylaması  üzerine doğan ödeme yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra, anında ifa edilir niteliktedir.

ALICI ödeme yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra, elektronik ortamdan anında  hizmete ulaşabilecek olup, bu sayede HİZMET SUNAN sözleşmeden doğan yükümlülüğünü eksiksiz ve tam yerine getirmiş olacaktır.Herhangi bir sebepten, kredi kartının ait olduğu Banka’dan ya da ALICI’dan kaynaklı sorundan  ödemenin yapılmamış olması durumunda HİZMET SUNAN tarafından sözleşmenin ifasının gerçekleştirme zarureti bulunmamaktadır..

6)ALICI, satım sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda yer alan ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiğinde, sözleşme konusu hizmete anında ulaşabilecek olup, hizmet anında ifa edilebilir niteliktedir.Bu doğrultuda   HİZMET SUNAN tarafından ALICI’nın siparişinin kendisine ulaşması ile taahhüt ettiği edimini yerine getirmiş olduğu hususu ALICI tarafından kabul edilir.

7)ALICI tarafından hizmet bedelinin kredi kartı ile yapılan ödemesinde, ALICI kredi kartı numarası ve kart bilgilerini eksiksiz olarak girmelidir.Kredi kartı ile ödemenin hangi koşullarda yapılacağı hususu ön bilgilendirme formunda yer aldığı gibidir.

8)Elektronik ortamda hizmetin ifası gerçekleştirileceğinden video içeriğinde oluşabilecek teknik aksaklıkların HİZMET SUNAN tarafından giderileceği hususunu HİZMET SUNAN kabul ve taahhüt  eder, ancak bu durumun sözleşmenin feshi sonucunu doğurmayacağı ALICI’nın  kabul ve beyanındadır. 

9) HİZMET SUNAN’ın iflası, mali haklarını  kullanmaktan aciz duruma düşmesi, mücbir sebepler yada kusuru olmaksızın hizmet ediminin imkansız hale gelmesi, teknolojik imkansızlıklar, internet arızalarının ifayı imkansızlaştırdığı  durumlarında bahsedilen taahhütler münfesih olur, ALICI bu durumda HİZMET SUNAN‘ın maddi, manevi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

10)HİZMET SUNAN, sözleşme konusu hizmetin satın alan tarafından ticari amaçlarla kullanmasını, mesleki faaliyetleri doğrultusunda kar amaçlı kullanmasını, ödeme yapmayan bir başka kullanıcıya tahsis edilmesini, ödeme yapmayan bir başka kullanıcı tarafından izlenebilir duruma getirilmesini MENEDER.  ALICI bu durumun  bilgisinde olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI satım sözleşmesi ders/konu/eğitim  anlatımlı elektronik ortamda anında ifa edilebilir video kayıtlarının yalnızca ödemeyi yapan  tarafından kullanılacağını, sözleşme konusu hizmetin ticari amaçlarla kullanmayacağını ya da mesleki faaliyetleri doğrultusunda kar amaçlı kullanmayacağını, kendisinden başkasına video kayıtlarının tahsis edilmeyeceğini, kendisinden başka ödeme yapmayana video içeriğini izlenebilir duruma getirilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder, aksi halde HİZMET SUNAN’ın oluşacak zararının, maddi-manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul ve beyan eder.

11) Sözleşme kurulmadan önce, sözleşme yükümlülüğünden kaynaklanan ve üzerinde anlaşılmış esas bedel dışında herhangi bir ilave bedel HİZMET SUNAN tarafından talep edildiğinde ALICI onayı olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICI ödediği söz konusu ilave bedelin vermiş olduğu açık onay neticesinde, HİZMET SUNAN‘dan iade talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

12) İşbu sözleşmenin tarafları, sözleşmenin haksız şart niteliği taşıyan bir içeriğe, maddeye sahip olmadığı hususunu kabul ederler.            

MADDE 5 :
CAYMA HAKKI
29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/ğ uyarınca İŞBU SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKININ MEVCUDİYETİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15, ALICI’nın cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeleri belirtmiştir, HİZMET SUNAN tarafından işbu sözleşme konusunu oluşturan hizmet,  madde kapsamında ALICI’nın cayma hakkını kullanamayacağı niteliktedir.Bu doğrultuda ALICI, cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönemeyeceğinin bilgilendirmesinin yapıldığını, cayma hakkı ve hizmet bedeli iadesini talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6:
YETKİ
Taraflar sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların hal mercii olarak Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler.